سری اول دتایل های بخش طبقه همکف و زیرزمین

شامل :

 • جزییات اجرایی درناژ دیوار حائل
 • جزییات اجرایی کرسی چینی در زیرزمین
 • جزییات اجرایی دیوار بین پارکینگ و وید موتورخانه
 • جزییات اجرایی مخزن آب، کف پارکینگ ( الف )
 • جزییات اجرایی مخزن آب، کف پارکینگ ( ب )
 • جزییات اجرایی اتصال دیوار به ستون بتنی در پارکینگ
 • جزییات اجرایی دیوار بین موتورخانه و پارکینگ
 • جزییات اجرایی دیوار بین فضای پله و پارکینگ
 • جزییات اجرایی کفسازی موتورخانه در طبقه همکف
 • جزییات اجرایی کفسازی پارکینگ
 • جزییات اجرایی کفسازی با سنگ در طبقه زیرزمین ۲-
 • جزییات اجرایی کفسازی در محل توقف اتومبیل (روباز)
 • جزییات اجرایی کفسازی در محل توقف اتومبیل در طبقه زیرزمین ۲-
 • جزییات اجرایی کفسازی در محل توقف اتومبیل (سرپوشیده)
 • جزییات اجرایی دیوارهای داخلی در طبقه زیرزمین ۳-