سری اول دتایل های بخش طبقات

شامل :

  • جزییات اجرایی مهاربندی دیوار داخلی آجر سفال با عرض ۱۰ سانتیمتر
  • برش دیوار داخلی آجر سفال با عرض  ۱۰ و ۲۰ سانتیمتر
  • جزییات اجرایی مهاربندی دیوار داخلی آجر سفال با عرض ۲۰ سانتیمتر
  • جزییات اجرایی کفسازی با موزاییک در فضای مرطوب
  • جزییات اجرایی کفسازی با موزاییک در فضای خشک
  • جزییات اجرایی کفسازی با سنگ در فضای خشک
  • جزییات اجرایی کفسازی با سنگ در فضای مرطوب
  • جزییات اجرایی دیوارهای داخلی در محل سرویس بهداشتی
  • جزییات اجرایی دیوار داخلی آجر سفال به ضخامت ۲۰ سانتیمتر
  • جزییات اجرایی دیوارهای پیش ساخته در دفاتر تجاری