سری اول دتایل های بخش سقف کاذب کناف

شامل :

  • اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپ A ( با براکت )
  • اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپ A ( با براکت )
  • اتصال سقف تیپ A به دیوار ( الف )
  • اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپ A
  • اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپ A
  • اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپA
  • اتصال سقف تیپ A به دیوار ( ب )
  • اتصال سقف تیپ A به دیوار ( ج )
  • اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپA

 

  • اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپA