سری دوم دتایل های بخش سقف کاذب کناف

شامل :

  • اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپ B ( با براکت )
  • اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپ B
  • اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپ B
  • اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپ B
  • اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپ B
  • اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار بنایی ( دارای خط سایه )
  • اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف – الف ( لغزان )
  • اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف – ب ( لغزان )
  • اتصال دیوار به سقف کاذب با جزییات عایق بندی صوتی
  • اتصال سقف تیپ A به دیوار پوششی W611 با خط سایه