سری دوم دتایل های بخش سقف کاذب کناف

شامل :

  • اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپ B
  • اتصال سقف تیپ B به دیوار پوششی W611
  • اتصال سقف تیپ B به دیوار بنایی (الف)
  • اتصال سقف تیپ B به دیوار بنایی (ب)
  • سقف تزیینی – باکس گوشه ( مقطع )
  • سقف تزیینی – باکس گوشه ( نما )
  • سقف تزیینی – باکس گوشه
  • سقف تزیینی – باکس وسط (الف)
  • سقف تزیینی – باکس وسط (ب)