سری دوم دتایل های بخش طبقات

شامل :

  • نحوه اتصال خشک سنگ نما
  • برش از جزییات اتصال خشک سنگ نما
  • بزرگنمایی از جزییات اتصال خشک سنگ نما ( الف )
  • بزرگنمایی از جزییات اتصال خشک سنگ نما ( ب )
  • بزرگنمایی از جزییات اتصال خشک سنگ نما ( ج)
  • بزرگنمایی از جزییات اتصال خشک سنگ نما ( د)
  • بزرگنمایی از قطعات زیرسازی اتصال خشک سنگ نما
  • برش عمودی از جزییات اتصالات خشک سنگ نما
  • نحوه زیرسازی اتصال خشک سنگ نما
  • برش افقی از جزییات اتصالات خشک سنگ نما