سری سوم دتایل های بخش طبقات

شامل :

  • برش افقی از جزییات اتصالات خشک سنگ نما
  • اجرای ویترین در راهروی تجاری ( الف )
  • اجرای ویترین در راهروی تجاری ( ب)
  • اجرای ویترین در مجاورت ستون در راهروی تجاری
  • اتصال دو ویترین به ستون در راهروی تجاری ( الف )
  • اتصال دو ویترین به ستون در راهروی تجاری ( ب)
  • اتصال دو ویترین به دیوار در راهروی تجاری
  • اتصال درب ورودی تجاری به دیوار و ویترین
  • جزییات اجرایی پوشش روی ستون ها
  • اتصال دو درب ورودی تجاری به ستون بین آنها