لیست پروژه هایی که گروه فاز دو کار در تهیه نقشه های  معماری آن همکاری داشته  است :